Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy  www.agerecontra.pl dostępny pod adresem internetowym www.agerecontra.pl, którego właścicielem jest przez Katarzyna Sztreker prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kastos Wydarzenia – Katarzyna Sztreker, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5681624275, REGON 383471257.

Sklep internetowy prowadzony i administrowany jest przez Katarzynę Sztreker prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kastos Wydarzenia – Katarzyna Sztreker, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5681624275, REGON 383471257.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kastos Wydarzenia – Katarzyna Sztreker, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5681624275, REGON 383471257
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.agerecontra.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Dzierżenin 06-114 Pogorzelec 4
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: tomek@agerecontra.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48505855649
 4. Numer fax Sprzedawcy —
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 27253000082090105699420001
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 -17.00

 

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu firefox, chrome , safari
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,

 

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejść na stronę Sklepu);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. wypełnić – Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Odbiór elektroniczny
 3. Odbiór na miejscu wydarzenia
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przy odbiorze
 6. Płatność za pobraniem
 7. Płatności elektroniczne
 8. Płatność kartą płatniczą.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

§11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres biuro@agerecontra.pl

 

§13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REGULAMIN AKCJI „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Kart Lojalnościowych w Kawiarni Agere Contra w Warszawie.
 • Organizatorem Akcji „Karta Lojalnościowa” jest Kawiarnia Agere Contra przy ul. Chłodnej 2/18 w Warszawie, której właścicielem jest Polska Akademia Biznesu – Tomasz Sztreker, NIP: 774-29-59-782.
 • Akcja „Karta Lojalnościowa” obowiązuje w Kawiarni Agere Contra w Warszawie i skierowana jest do jej Klientów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji „Karta Lojalnościowa”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozdysponowania dowolnej ilości Kart Lojalnościowych.
 • Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji “Karta Lojalnościowa”. Przystąpienie przez Uczestnika do Akcji “Karta Lojalnościowa” jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu i akceptacją jego treści. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

DEFINICJE

 • Akcja „Karta Lojalnościowa”, zwana dalej “Akcją” jest programem pozwalającym na nagradzanie Uczestników Akcji.
 • Kawiarnia Agere Contra w Warszawie, zwana dalej “Kawiarnią” jest zlokalizowana pod adresem: ul. Chłodna 2/18, 00-891 Warszawa.
 • Karta Lojalnościowa, zwana dalej “Kartą” – papierowa karta do zbierania pieczątek, która służy jako dowód uczestnictwa w Akcji „Karta Lojalnościowa”.
 • Uczestnik Akcji – osoba dokonująca zakupów w Kawiarni Agere Contra w Warszawie, która przystąpiła do Akcji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna i pełnoletnia.
 • Uczestnikiem Akcji może zostać również osoba niepełnoletnia pod warunkiem wyrażenia zgody przez Rodzica lub Opiekuna osoby niepełnoletniej.
 • Uczestnikiem Akcji nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora.
 • Każdy Uczestnik może posiadać dowolną ilość kart lojalnościowych.

 

§ 4

ZASADY AKCJI „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 • W ramach Akcji „Karta Lojalnościowa”  Uczestnik Akcji gromadzi pieczątki za zakup każdej kawy i herbaty dostępnej w Kawiarni.
 • Uczestnik Akcji, który dokona zakupu 9 (dziewięciu) kaw lub herbat uprawniony jest do otrzymania 1 (jednej), dowolnej, dostępnej w ofercie Kawiarni kawy lub herbaty.
 • Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji otrzymuje Kartę.
 • Karta ważna jest jedynie w Kawiarni.
 • Uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę za zakup jednej, dowolnej kawy lub jednej, dowolnej herbaty.
 • Pieczątki są przystawiane na Kartę podczas dokonywania zakupu kawy lub herbaty.
 • Pieczątki można zbierać tylko i wyłącznie na przeznaczonych do tego Kartach wydawanych w Kawiarni.
 • Pieczątki zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne bezterminowo.
 • Po zebraniu dziewięciu pieczątek na Karcie Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania jednej darmowej kawy lub herbaty bez dodatków.
 • Po odbiorze darmowej kawy lub herbaty Karta z pieczątkami jest odbierana Uczestnikowi przez pracownika Kawiarni.
 • W przypadku gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę, mogą one zostać złączone w jedno konto. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie karty pracownikowi Kawiarni i poprosić o przeniesienie wszystkich pieczątek na jedną Kartę.
 • Pieczątki zebrane na Karcie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden inny produkt ani usługę z oferty Kawiarni.
 • W sytuacji, gdy Karta ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.
 • Organizator ma prawo odmówić wydania darmowej kawy lub herbaty w przypadku przedstawienia przez Uczestnika Akcji pieczątek uszkodzonych lub gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na Karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w Kawiarni.

§ 5

ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE AKCJI „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Akcji „Karta Lojalnościowa” w dowolnym czasie.
 • W przypadku zawieszenia lub zakończenia Akcji Organizator umieści o tym  informację w Kawiarni oraz na stronie internetowej www.agerecontra.pl
 • W przypadku zawieszenia lub zakończenia Akcji Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na kawę lub herbatę w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia Akcji, pod warunkiem, że zebrał ilość pieczątek przewidzianą w niniejszym Regulaminie.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w Kawiarni Agere Contra lub na adres mailowy: biuro@agerecontra.pl
 • Regulamin Akcji dostępny jest w Kawiarni oraz na stronie internetowej: www.agerecontra.pl.
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Akcji “Karta Lojalnościowa”.
 • Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy  www.agerecontra.pl dostępny pod adresem internetowym www.agerecontra.pl, którego właścicielem jest przez Katarzyna Sztreker prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kastos Wydarzenia – Katarzyna Sztreker, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5681624275, REGON 383471257.

Sklep internetowy prowadzony i administrowany jest przez Katarzynę Sztreker prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kastos Wydarzenia – Katarzyna Sztreker, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5681624275, REGON 383471257.

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kastos Wydarzenia – Katarzyna Sztreker, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5681624275, REGON 383471257
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.agerecontra.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Dzierżenin 06-114 Pogorzelec 4
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: tomek@agerecontra.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48505855649
 4. Numer fax Sprzedawcy —
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 27253000082090105699420001
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 -17.00

 

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu firefox, chrome , safari
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,

 

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 3. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejść na stronę Sklepu);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. wypełnić – Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Odbiór elektroniczny
 3. Odbiór na miejscu wydarzenia
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przy odbiorze
 6. Płatność za pobraniem
 7. Płatności elektroniczne
 8. Płatność kartą płatniczą.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

§11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres biuro@agerecontra.pl

 

§13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REGULAMIN AKCJI „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Kart Lojalnościowych w Kawiarni Agere Contra w Warszawie.
 • Organizatorem Akcji „Karta Lojalnościowa” jest Kawiarnia Agere Contra przy ul. Chłodnej 2/18 w Warszawie, której właścicielem jest Polska Akademia Biznesu – Tomasz Sztreker, NIP: 774-29-59-782.
 • Akcja „Karta Lojalnościowa” obowiązuje w Kawiarni Agere Contra w Warszawie i skierowana jest do jej Klientów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji „Karta Lojalnościowa”.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozdysponowania dowolnej ilości Kart Lojalnościowych.
 • Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Akcji “Karta Lojalnościowa”. Przystąpienie przez Uczestnika do Akcji “Karta Lojalnościowa” jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu i akceptacją jego treści. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

DEFINICJE

 • Akcja „Karta Lojalnościowa”, zwana dalej “Akcją” jest programem pozwalającym na nagradzanie Uczestników Akcji.
 • Kawiarnia Agere Contra w Warszawie, zwana dalej “Kawiarnią” jest zlokalizowana pod adresem: ul. Chłodna 2/18, 00-891 Warszawa.
 • Karta Lojalnościowa, zwana dalej “Kartą” – papierowa karta do zbierania pieczątek, która służy jako dowód uczestnictwa w Akcji „Karta Lojalnościowa”.
 • Uczestnik Akcji – osoba dokonująca zakupów w Kawiarni Agere Contra w Warszawie, która przystąpiła do Akcji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna i pełnoletnia.
 • Uczestnikiem Akcji może zostać również osoba niepełnoletnia pod warunkiem wyrażenia zgody przez Rodzica lub Opiekuna osoby niepełnoletniej.
 • Uczestnikiem Akcji nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora.
 • Każdy Uczestnik może posiadać dowolną ilość kart lojalnościowych.

 

§ 4

ZASADY AKCJI „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 • W ramach Akcji „Karta Lojalnościowa”  Uczestnik Akcji gromadzi pieczątki za zakup każdej kawy i herbaty dostępnej w Kawiarni.
 • Uczestnik Akcji, który dokona zakupu 9 (dziewięciu) kaw lub herbat uprawniony jest do otrzymania 1 (jednej), dowolnej, dostępnej w ofercie Kawiarni kawy lub herbaty.
 • Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji otrzymuje Kartę.
 • Karta ważna jest jedynie w Kawiarni.
 • Uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę za zakup jednej, dowolnej kawy lub jednej, dowolnej herbaty.
 • Pieczątki są przystawiane na Kartę podczas dokonywania zakupu kawy lub herbaty.
 • Pieczątki można zbierać tylko i wyłącznie na przeznaczonych do tego Kartach wydawanych w Kawiarni.
 • Pieczątki zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne bezterminowo.
 • Po zebraniu dziewięciu pieczątek na Karcie Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania jednej darmowej kawy lub herbaty bez dodatków.
 • Po odbiorze darmowej kawy lub herbaty Karta z pieczątkami jest odbierana Uczestnikowi przez pracownika Kawiarni.
 • W przypadku gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną Kartę, mogą one zostać złączone w jedno konto. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie karty pracownikowi Kawiarni i poprosić o przeniesienie wszystkich pieczątek na jedną Kartę.
 • Pieczątki zebrane na Karcie nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden inny produkt ani usługę z oferty Kawiarni.
 • W sytuacji, gdy Karta ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.
 • Organizator ma prawo odmówić wydania darmowej kawy lub herbaty w przypadku przedstawienia przez Uczestnika Akcji pieczątek uszkodzonych lub gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na Karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w Kawiarni.

§ 5

ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE AKCJI „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Akcji „Karta Lojalnościowa” w dowolnym czasie.
 • W przypadku zawieszenia lub zakończenia Akcji Organizator umieści o tym  informację w Kawiarni oraz na stronie internetowej www.agerecontra.pl
 • W przypadku zawieszenia lub zakończenia Akcji Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na kawę lub herbatę w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia Akcji, pod warunkiem, że zebrał ilość pieczątek przewidzianą w niniejszym Regulaminie.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w Kawiarni Agere Contra lub na adres mailowy: biuro@agerecontra.pl
 • Regulamin Akcji dostępny jest w Kawiarni oraz na stronie internetowej: www.agerecontra.pl.
 • Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki Akcji “Karta Lojalnościowa”.
 • Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny
×